Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie
o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.
zavrieť

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

       Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa riadia legislatívou SR a upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, www.alarmdobytu.sk.

 

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť damisec spol. s r.o., so sídlom Baltická 1360/6, 040 12 Košice, IČO: 50 189 972, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 38911/V, tel. č.: +421 944 567 464, e-mail: damisec.sro@gmail.com, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu www.alarmdobytu.sk (ďalej len „predávajúci" alebo "prevádzkovateľ"). Predmetom jej podnikania je, okrem iného, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí a Technická služba podľa §7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava.
 2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
           Inšpektorát SOI pre Košický kraj
           Vrátna 404 /3, 043 79 Košice
           Kontakt: 055 /622 07 81
           Web: www.soi.sk
 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na internetovej stránke elektronického obchodu (ďalej len „kupujúci" alebo „zákazník“). Kupujúcim je aj spotrebiteľ, t.j.  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 2. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.alarmdobytu.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty, prípadne telefonicky.
 4. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru ponúkaného v internetovom obchode.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí a zároveň potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v tomto internetovom obchode kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 7. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a sú platné až do vydania nových VOP.

 

Čl. II. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom nákupného košíka umiestneného v internetovom obchode predávajúceho.
 2. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predloženým kupujúcim.
 3. Každá objednávka musí obsahovať základné údaje - meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
 4. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v predchádzajúcom bode nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim (t.j. potvrdením objednávky) v jednej z nasledovných foriem:
 • e-mailovou správou zaslanou predávajúcim kupujúcemu alebo
 • telefonicky.
 1. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 2. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
 • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
 • názov, cenu tovaru a cenu prepravy,
 • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
 • podmienky a spôsob prepravy.
 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 z. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Čl. III. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
 • dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho vhodným spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky podľa platných právnych predpisov SR,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Čl. IV. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov spojených s doručením tovaru,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 

Čl. V. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"), a to formou:
 • hotovostnej platby, buď v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 1. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na jeho účet, za deň platby sa považuje ten deň, v ktorom bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 4. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

Čl. VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže na základe zálohovej faktúry za tovar, doručenej mu na e-mail, zaplatiť týmito spôsobmi:
 • v hotovosti priamo pri prevzatí tovaru (dobierka, kuriér, osobne) alebo
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru na základe odoslanej objednávky, ktorú mu pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.
 2. Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
 • prevodným príkazom zo svojho účtu na účet predávajúceho,
 • priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
 • na dobierku pri preberaní tovaru
 1. Platba je možná iba v eurách.
 2. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, zároveň je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho po prihlásení kupujúceho.

 

Čl. VII. Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených v internetovom obchode predávajúceho. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho, ktoré sú umiestnené v internetovom obchode predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke, a to:
 • Osobne v mieste podnikania Predávajúceho
 • Slovenskou poštou.
 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 2. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.
 4. Ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 5. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 6. Ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto uvedené v potvrdení objednávky, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať dopravcovi protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
 7. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď pri jeho doručení a preberaní. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 8. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad (faktúru), dodací list, návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
 9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 10. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom konkrétnom tovare nasledovne:
 • „skladom“ – znamená, že tovar je fyzicky na sklade priamo u nás(v prípade objednávky do 10:00 hod. je tovar expedovaný v ten istý pracovný deň, doba doručenia je závislá od zvoleného spôsobu dodania, spravidla sa jedná o tri až štyri pracovné dni).
 • „externý sklad“ – znamená, že tovar je fyzicky na sklade u nášho dodávateľa(v prípade objednávky doručenie a naskladnenie tovaru spravidla prebieha počas 2-4 týždňov).

Termíny vychádzajú z informácií poskytovaných dodávateľom, prípadne výrobcom a sú iba predpokladané.

13. Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre jeho vyskladnenie.

14. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na miesto uvedené v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom a písomným potvrdením jeho prevzatia alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

Čl. VIII. Nadobudnutie vlastníctva a zodpovednosť

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
 3. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho. Keď kupujúci neprevezme tovar včas, prechádza na neho zodpovednosť za škody na tovare okamihom, keď mu predávajúci umožnil nakladať s tovarom.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.
 5. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

Čl. IX. Ochrana osobných údajov

 1. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje predávajúci chráni pred ich zneužitím.
 2. Ak je kupujúci fyzickou osobou, je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje osobné údaje -meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje identifikačné údaje -obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH adresu dodania (ak je iná ako adresa sídla), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky a v rámci zákazníckej registrácie prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ").
 5. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú stránku elektronického obchodu predávajúceho kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci, prípadne tretia osoba(ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ) v zmysle uvedeného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho poskytnuté pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním jeho osobných údajov pre propagačné aj marketingové účely a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zákonač 147/2001 Z. z. o reklame a zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.
 6. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
 7. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
 8. Údaje o nákupoch kupujúceho, ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne sú ukladané v bezpečnej databáze.
 9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 10. V zmysle § 28 ods. 1 ZOOÚ má kupujúci právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať zákonom ustanovené úkony (napr. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané).
 11. Odoslaním objednávky dáva kupujúci v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely vybavenia objednávok,uzavretia kúpnej zmluvy a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

Čl. X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky) a vrátenie tovaru

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, t.j. od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru formou e-mailovej správy alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. V takomto prípade jev súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
 • Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s týmto znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok/dátum nákupu) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar vo výške (zaplatená cena) na účet č. (číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
 • Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
 • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

 

Čl. XI. Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Touto formou môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur.
 3. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto zákona. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.
 4. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.
 5. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú spracované podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i ďalšími súvisiacimi predpismi.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

V Košiciach, dňa 01. 05. 2016