Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie
o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.
zavrieť

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom, práva a povinnosti spotrebiteľa v prípade dodania tovaru spoločnosťou damisec spol. s r.o., ako predávajúcim, v rozpore so Zmluvou a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

 

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť damisec spol. s r.o., so sídlom Baltická 1360/6, 040 12 Košice, IČO: 50 189 972,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 38911/V,ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.alarmdobytu.sk, (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“ alebo „zákazník“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, t.j. na tovar zakúpený na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom na diaľku na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „VOP“).
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, v súlade so zákonom.

 

Čl. II. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

 1. V zmysle Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 2. Predávajúci v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v predchádzajúcom bode, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak ich kupujúci neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru v prípade,
 • ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo
 • ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach
 • preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu
 • že kupujúci používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu alebo iným nesprávnym konaním

 

Čl. III. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia)

 1. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený priamo u predávajúceho.
 2. Spotrebiteľ je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak mu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady tovaru.
 3. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady po predložení zakúpeného tovaru vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o kúpe.
 4. Spotrebiteľ nemá právo uplatniť reklamáciu na tie vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 5. Spotrebiteľ si uplatňuje reklamáciu (resp. právo na opravu zakúpeného tovaru) v sídle podnikania predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedená tretia osoba oprávnená na vykonávanie záručných opráv zakúpeného tovaru (ďalej len „záručný servis“), spotrebiteľ si uplatní reklamáciu v tomto záručnom servise. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si spotrebiteľ uplatňuje v sídle podnikania predávajúceho.
 6. Ak zakúpený tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu tak, že tento tovar doručí do sídla predávajúceho na vlastné náklady spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie. Formulár určí predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke elektronického obchodu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád zakúpeného tovaru.

Čl. IV. Podmienky reklamácie

 1. Reklamačné konanie zakúpeného tovaru, ktorý vykazuje vady a ktorý je možné doručiť priamo predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie zakúpeného tovaru určeného na reklamáciu predávajúcemu,
 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu a
 • predloženie dokladu o kúpe tovaru a inú dokumentáciu súvisiacu s kúpou tovaru (faktúra, záručný list, návod na použitie).
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle alebo v záručnom servise.
 2. Predávajúci alebo záručný servis vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (v písomnej podobe), v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak to nie je možné, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Čl. V. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v potvrdení o uplatnení reklamácie.
 2. Predávajúci alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo záručný servis vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Celkové vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci alebo záručný servis spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. inou vhodnou formou tak, aby preukázateľne došlo k doručeniu tejto informácie. Zároveň predávajúci alebo záručný servis doručí spotrebiteľovi prostredníctvom e – mailu alebo doporučenou poštou reklamačný protokol.
 3. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu zakúpeného tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť túto reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska záručného servisu. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 4. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu zakúpeného tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci alebo záručný servis, ktorý je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tieto práva mu prislúchajú aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.
 8. Akékoľvek prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie u predávajúceho alebo v záručnom servise znáša spotrebiteľ, ak nie je stanovené inak. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady s prepravou opraveného tovaru predávajúci alebo záručný servis. V prípade, ak sa v zmysle príslušných zákonných ustanovení nejedná o reklamáciu, ale ide o mechanické poškodenie tovaru spotrebiteľom, používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, znáša náklady spojené s prepravou tovaru spotrebiteľ.
 9. Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po uplynutí záručnej doby znáša v celom rozsahu spotrebiteľ. V prípade, že spotrebiteľ si uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky ustanovenej zákonom (viac ako 24 mesiacov), ktorú predávajúci predĺžil v prospech spotrebiteľa, je potrebné predložiť originál záručného listu. V takom prípade je predávajúci alebo záručný servis povinný postupovať ako v prípade uplatnenia riadnej záručnej reklamácie.
 10. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný výrobok do 1 mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do 1 mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne do 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo výrobok predať, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak je predávajúcemu známa adresa kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci výťažok z predaja po odčítaní nákladov predaja a príslušného skladného. Právo na výťažok musí kupujúci uplatniť v sídle podnikania predávajúceho, kde bola reklamácia uplatnená.

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.alarmdobytu.sk.
 3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako i ďalšími súvisiacimi predpismi.
 4. Predávajúci si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.
 5. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 

V Košiciach, 01. 05. 2016