Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie
o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.
zavrieť

Súhlas so zaradením do poistenia

       (ďalej aj ako „Súhlas“)

{číslo poistnej zmluvy}

 

 

Poistenie je dojednané v rozsahu Poistnej zmluvy skupinového poistenia elektronických zariadení č. 9059800889 (pre náhľad kliknite sem)

 

Účastníci zmluvy

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35709332, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej len "Poisťovateľ").

 

Poistník podľa Rámcovej zmluvy:

damisec spol. s r.o., Baltická 1360/6, 040 12 Košice - Nad Jazerom, IČO: 50 189 972, zapísaná v obchodnom Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, zložka č.: 38911/V

Poistený (ďalej len "zákazník")

Titul:

                                      

 

                                          

Meno:

 

Priezvisko/Názov:

 

Ulica, č/Sídlo.:

 

Mesto/Obec

 

PSČ:

 

RČ/IČO:

 

Tel. kontakt:

 

e-mail:

 

 

Týmto potvrdzujeme, že Zákazník si k uvedenému výrobku zakúpil poistenie v rozsahu:

  • Predĺžená záruka

 

Dátum počiatku poistenia (00:00 hod)

Dátum konca poistenia (24:00 hod)

12.02.2017

12.02.2020

Názov poisteného výrobku

IMEI/sériové číslo

FZ 208.3AA

467361587556

Poistné

153 EUR

 

Zákazník vyjadruje súhlas, aby ho Poistník dňom účinnosti tohto Súhlasu zaradil medzi poistené osoby s poistením podľa Rámcovej poistnej zmluvy č. 9059800889 (ďalej len „poistenie“), uzatvorenej medzi Poistníkom a Poisťovateľom a podľa podmienok uvedených v tomto Súhlase.

Poistený zároveň súhlasí s tým, aby ho Poistník a Poisťovateľ kontaktoval za účelom zistenia jeho spokojnosti so službou, prípadne s priebehom poistnej udalosti.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s Rámcovou poistnou zmluvou, Všeobecnými poistnými podmienkami predĺženej záruky PZ 15 (ďalej len „VPP PZ 15“), Informáciami o spracúvaní osobných údajov, príslušnými Zmluvnými dojednaniami. Prehlasujem, že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Beriem na vedomie, že Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom znení. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, s ktorými som sa oboznámil/-a pred prijatím tohto Súhlasu, sú uvedené na webovom sídle Poisťovateľa: www.generali.sk a na pobočkách Poisťovateľa.

 

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ  môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak  ako prostredníctvom e-mailu: □ Áno   □ Nie

 

V prípade ak som nesúhlasil so zaslaním poistných podmienok elektronicky tak prijatím tohto Súhlasu potvrdzujem, že som pred jeho prijatím obdržal vyhotovenie VPP PZ 15  ak sa na dojednané pripoistenie vzťahujú.

Poistený je povinný zabezpečiť opravu alebo znovuzriadenie poistenej veci iba prostredníctvom predajného miesta Poistníka. Poistený splnomocňuje Poistníka k vybaveniu škodovej udalosti a k prevzatiu poistného plnenia.

 

Podrobné informácie o poistení sa nachádzajú v Poistnej zmluve skupinového poistenia elektronických zariadení č. 9059800889, VPP PZ 15

Tento návrh je platný 30 dní od uzatvorenia a považuje sa za prijatý, ak bude v lehote jeho platnosti prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa. Pokiaľ v tejto lehote prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa nebude, poistenie nevznikne a nevzniká teda ani nárok na poistné plnenie.

 

 

Dňa: dátum zakúpenia poistenia = dátum počiatku poistenia